قاسمی: توسعه ارتباطات بین بخشی نیاز ورزش همگانی در گام دوم انقلاب است

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، دکتر حمید قاسمی ضمن تقسیم بندی سطوح ارتباطی ورزش همگانی، توجه به ارتباطات بین بخشی را یک عنصر کلیدی در راستای توسعه ورزش همگانی دانست و افزود: قوانین موازی نهادهای ذی ربط ورزش همگانی مهمترین مانع توسعه ورزش همگانی است و در صورت حذف این موانع قانونی جدی ترین گام در راستای توسعه ورزش همگانی برداشته شده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تصحیح ارتباطات بین بخشی را پیش شرط توسعه ارتباطات بین فردی در حوزه ورزش همگانی دانست و افزود:‌ زمانی که سازمان ها از یک سیاست کلان در حوزه ورزش همگانی تبعیت کنند کنشگران حوزه ورزش نیز بهتر می توانند ارائه خدمات کنند. بنابراین ارتباطات بین فردی نیز مستقیما از ارتباطات بین بخشی تاثیر می پذیرد. 

وی در خاتمه توجه به ارتباطات میان فرهنگی را یک پیشران موثر در بهره مندی از تجربیات موفق ملل پیشتاز در حوزه ورزش همگانی دانست و اذعان داشت: جهان به سمت توسعه ارتباطات بین فرهنگی حرکت می کند و شکل گیری یک جامعه سلامت و پیشتاز در حوزه ورزش همگانی بدون توجه به دستاورد های ملل موفق در حوزه ورزش های همگانی امکان پذیر نیست، بنابراین پیش نیاز بهره مندی از تجارب دیگر ملل نیز در گرو ارتباطات موثر بین فرهنگی است.