اولین «سمپوزیوم» ورزش همگانی در گام دوم انقلاب برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، این فدراسیون با هدف بررسی ورزش همگانی در کشور و نیاز به تدوین برنامه های پیش رو از اساتید و کارشناسان صاحب نام دعوت کره است در این سمپوزیوم حضور داشته باشند.

 

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته سمپوزیوم ورزش همگانی در گام دوم انقلاب روی ۲۷ شهریورماه جاری با حضور اساتید برجسته و صاحبنظر در ورزش همگانی با محورهای زیر برگزار می شود:

 

دکتر افشین ملایی: آینده ورزش همگانی

دکتر رضا شجیع: پارادایم های مدیریت در ورزش های همگانی

دکتر ژاله معماری: توسعه ورزش همگانی، چیستی، چرایی و چگونگی

دکتر حمید قاسمی: رسانه و ورزش همگانی

دکتر مهدی میرجلیلی: الزامات فرهنگی در ورزش همگانی

دکتر علی شریف نژاد: تکنولوزی در ورزش همگانی